New Kia For Sale

Asking Price

$27,800

Retail Price

$23,925

Retail Price

$24,235

Retail Price

$24,235

Retail Price

$30,535

Retail Price

$29,030

Retail Price

$33,435

Retail Price

$27,030

Retail Price

$23,490

Asking Price

$25,287