2006 MINI For Sale

Retail Price

$7,995

Retail Price

$6,995

Retail Price

$6,995

Asking Price

$4,495

Retail Price

$3,500

Asking Price

$7,985

Asking Price

$3,900

Asking Price

$7,892